POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina reprezentujący Gminę Świebodzin z siedzibą w Świebodzinie, kod: 66-200, ul. Rynkowa 2 zwany dalej Administratorem.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych drogą mailową [email protected] ub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok budżetowy 2022 na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała nr XIX/277/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin). Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 3 ostatnie cyfry numeru Pesel, adres IP.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych osobowych usługi prawne czy informatyczne oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie Archiwum Państwowego, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. poprawiania swoich danych osobowych,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

• zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

• potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Informujemy, że wobec Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

9) W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.