POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula RODO - Informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Świebodzinie, reprezentowany przez Tomasza Sielickiego – Burmistrza Świebodzina.

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Anna Antoszek, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: [email protected]

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konsultacji, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konsultacji, publikacji informacji o Konsultacjach oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

1) umożliwienie uczestnikom Konsultacji wzięcia w nim udziału,

2) umożliwienie przeprowadzenia Konsultacji,

3) opublikowanie informacji o Konsultacjach,

4) archiwizację dokumentów.

5. Administrator przetwarza wizerunek uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych w zakresie organizacji Konsultacji, w szczególności jednostkom samorządowym gminy zajmującym się promocją gminy, usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały.

7. Dane osobowe uczestników Konsultacji będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników konsultacji, dane osobowe będą przetwarzane na stronie internetowej administratora przez rok od ogłoszenia wyników Konsultacji oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z udzieloną licencją niewyłączną.

8. Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia.

9. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę.

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

11. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konsultacjach na zasadach określonych w regulaminie konkursu.